POLÍTICA DE PRIVACITAT - REFORMES ANDORRA

Title
Vaya al Contenido
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Màrqueting Digital 77, es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.reformesandorra.com i regula la recollida i l’ús de dades. Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.
Qui és el responsable de les dades?
L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per Màrqueting Digital 77, en qualitat de responsable del tractament. Màrqueting digital 77, és la titular d’aquest lloc web, societat domiciliada a L’Avinguda Francesc Cairat, 6. Esc. B, 2n2a, inscrita al Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb número de registre tributari 92 31 82 R creada en virtut de la Llei ……………….), d’ara endavant Màrqueting Digital 77.
Quines dades recollim?
En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, «LQDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que (especificar les dades que es recullen i si son expresses, automàtiques o sensibles).
Recollim cookies?
Màrqueting digital 77, en el seu web www.marqueting digital 77, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per tal que siguin recollides n’és necessari el consentiment.
Què són les galetes?
Les galetes o cookies són un tipus de fitxer que es descarrega a l’equip d’un usuari/client del web amb la finalitat de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la instal·lació.
Màrqueting digital 77, utilitza galetes principalment per a les qüestions següents:
Assegurar el funcionament correcte del lloc web de www.marquetigdigital77.com
Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma.
Recollir informació estadística, amb l’objecte de millorar l’experiència en el lloc web.
La utilització de les galetes per part de Màrqueting Digital 77, es deu al propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els serveis web.
Quines dades es recullen?
…………………………………………………………………………
Tipus de galetes utilitzades, responsables, termini de conservació i destinataris
Les galetes utilitzades per Màrqueting digital 77 són les següents:
TIPUS DE GALETA
Definició
Amb quina finalitat tractem les vostres dades?
Màrqueting digital 77  podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la seva totalitat:
[ ] Finalitat 1 → explicació finalitat
[ ] Finalitat 1 → explicació finalitat
[ ] Finalitat 1 → explicació finalitat
[ ] Finalitat 1 → explicació finalitat
Quant de temps es conservaran les meves dades?
Màrqueting digital 77, conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a Màrqueting digital 77  a conservar les seves dades personals,  Màrqueting digital 77, conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.
A qui passarem les vostres dades?
Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.
Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:
a) Encarregats de tractament de Màrqueting digital 77, que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Màrqueting Digital 77.
b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.
c) Altres destinataris: especificar.
De quins drets disposeu?
En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Màrqueting digital 77 li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic marquetingdigital77@gmail.com i a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.
Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.
Puc retirar el meu consentiment?
El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits Màrqueting digital 77 deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?
Màrqueting digital 77 li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.
Possibles canvis en la política de privacitat?
Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis
AVÍS LEGAL
Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la plana web www.marquetingdigital77.com, d’ara endavant «la WEB», del qual és titular i propietària Màrqueting digital 77, empresa domiciliada a L’Avinguda Francesc Cairat,6. Esc B, 2n2a, inscrita al Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb número de registre tributari 923182R, creada en virtut de la Llei ……………….., d’ara endavant Màrqueting digital 77. L’accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través de la WEB es facilita informació general dels nostres serveis.
LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Màrqueting Digital 77, no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l’última actualització, i Màrqueting Digital 77, no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la WEB ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.
Màrqueting digital 77, es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense
necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, Màrqueting digital 77, es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés.
En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Màrqueting digital 77, es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin.
L’ús d’aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, Màrqueting digital 77 no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB.
SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB
La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que NOM RESPONSABLE no gestiona ni controla en cap moment.
La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre Màrqueting digital 77 i els titulars dels portals enllaçats. Màrqueting Digital 77 no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la WEB. A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza única i exclusivament entre l’usuari i els tercers.
L’usuari accepta que Màrqueting Digital 77 no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB.
L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.
RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.
Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els
estàndards tècnics disposats per la WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.
PROTECCIÓ DADES PERSONALS I COOKIES
En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, «LQDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a Màrqueting Digital 77, serà tractat per el mateix amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament.
El responsable del fitxer és Màrqueting digital 77 en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a L’Avinguda Francesc Cairat, 6. Esc B, 2n2a.
Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de (especificar).
En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Màrqueting Digital 77 li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.
Li informem que aquesta plana web recull cookies.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS
Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de Màrqueting digital 77, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de
respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.
No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de NOM Màrqueting digital 77.
L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Màrqueting digital 77 o del tercer titular dels drets, si s’escau.
Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable.
Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.
COMPROMISOS
Màrqueting digital 77 es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, Màrqueting digital 77 es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.
ACCEPTACIÓ
L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.
LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.
Regreso al contenido